نظام سرمایه‌داری
  • کتابنما
    کتاب جامعه‌ شناسی کشاورزی ایران

    جوامع روستایی در کشورهای پیرامونی، قبل از تماس با غرب، دارای ساختار معینی هستند که متشکل است از نظام (های) بهره‌برداری خاص و طبیعی خود. این جوامع در مواجه شدن با فشار از بیرون توسط نظام سرمایه‌داری غرب، شکل‌بندی اجتماعی خود را از دست می‌دهند و با یک صف‌بندی با شیوه تولید سرمایه‌داری، یک شکل ترکیبی به دست می‌آورند.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها