محمدصادق تراب زاده
 • قسمت دوم
  کسی که به مسئله رسیده چه باید بکند؟

  گاهی انسان ها به مسئله نرسیده اند و گاهی هم که رسیده اند، در ابهام مسیر و حرکت قرار دارند. دانشجویان نیز آن گاه که به مسئله می رسند و احساس می کنند، مسئله دارند در ابهام مسیر و سوال از چگونگی حرکت قرار می گیرند.

 • قسمت یکم
  کسی که به مسئله رسیده چه باید بکند؟

  گاهی انسان ها به مسئله نرسیده اند و گاهی هم که رسیده اند، در ابهام مسیر و حرکت قرار دارند. دانشجویان نیز آن گاه که به مسئله می رسند و احساس می کنند، مسئله دارند در ابهام مسیر و سوال از چگونگی حرکت قرار می گیرند.

پرونده
 • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها