مال‌
  • عصر «مال‌»ها دارد به پایان میرسد!

    نتایج دو مطالعه بین‌المللی و شهرسازی نشان می‌دهد بازار جهانی «مال»ها – مجتمع‌های تجاری چندمنظوره – تحت‌تاثیر تحول در سبک خرید، عصر رونق فروش را پشت‌سر گذاشته و وارد سراشیبی سقوط شده است.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها