دیدگاه طبیعی
  • برخی نظریات در باب مصرف و سوء مصرف مواد مخدر

    نخستین این نظریات که به (دیدگاه طبیعی) معروف است و طرفداران این نظریه مدعی اند که مصرف مواد مخدر راهی است که مردم یک تمایل ذاتی را بمنظور تغییر در سطح ادراک خود، اظهار می دارند.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها