دکتر حسین ابراهیم آبادی
  • کم سوادی اطلاعاتی چالش پیش روی سواد رسانه ای

    دکتر حسین ابراهیم آبادی مشاور معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نخستین جلسه هیئت علمی دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای گفت: کم توجهی به ابزارهای فنی و عدم توجه به افزایش سواد اطلاعاتی جامعه یکی از مهمترین چالش های پیش روی سواد رسانه ای است.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها