درس خارج اصول
 • تقریر درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی/ قسمت سی و نهم

  استاد در ابتدا با تذکر پیرامون روشمندی اجتهاد جواهری سیر ورود  مرحوم آخوند به بحث تقلید میت را با تفسیر نمودند.

 • تقریر درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی/ قسمت سی و هشتم

  استاد بعد از بیان یک فرع فقهی از عروه که می گوید  در صورت تساوی فاضل و مفضول احتیاط بر عدم تقلید از مفضول است، به اشکال محقق نائینی که این بحث را علی المبنا میداند اشاره داشتند. ایشان می گوید اگر تقلید التزام به رای نه صرف انطباق عمل باشد احتیاط صحیح و الا جایی برای آن نمی باشد.

 • تقریر درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی/ قسمت سی و هفتم

  استاد با بیان محور دوم مقتضای ادله را بیان داشتند. همچنین باید توجه شود که صورت مسأله را در جایی تصویر می شود که علم داریم به تخالف رأی فاضل و مفضول و آنجا که رأی آنها موافق است محل بحث ما نیست.

 • تقریر درس خارج اصول استاد سعدی/ جلسه سی و ششم

  قایلین به این نظر می گویند در صورت وجود دو مجتهد هم عرض، اصل تخییر تقلید بود بر فرض وجود اعلم شک در بقای تخییر میشود، استصحاب تخییر جاری است. این استصحاب به ضمیمه قول به عدم فصل حکم به جواز تقلید مفضول دائماً داده میشود.

 • تقریر درس خارج اصول استاد سعدی/ جلسه سی و پنجم

  استاد سعدی با بیان اشکال مرحوم امام خمینی به مقبوله ابن حنظله بحث را آغاز نمودند ایشان بیان داشتند که چون بحث روایت تقلید نیست پس خارج از موضوع ما می باشد.

 • تقریر درس خارج اصول استاد سعدی/ جلسه سی و چهارم

  میرزای قمی معتقد است ما نحن فیه ذیل دوران بین تعیین و تخییر که مستدل بدان تمسک کرده است، قرار نگرفته بلکه برائت نه احتیاط جاری است. وی می‌گوید اشتغال ذمه دو صورت دارد: اول اشتغال ذمه به فرد مشترک دوم اشتغال ذمه به فرد اعلا. قدر متیقن اقل است در فرد اعلا برائت جاری است.

 • تقریر درس خارج اصول استاد سعدی/ جلسه سی و سوم

  سید در الذریعه،  علامه، شهید اول محقق ثانی، صاحب معالم و صاحب ریاض و…  از طرفداران تقلید اعلم هستند. حتی صاحب معالم ادعای اجماع در این مطلب نموده است.

 • تقریر درس خارج اصول استاد سعدی/ جلسه سی و دوم

  استاد سعدی با اشاره به کلام ابن زهره که تقلید مقلد را دلیل حجیت قول مجتهد  نمیداند و نقد آن به این بیان که کلام وی خلاف سیره است، بحث را آغاز نمودند. تعارض روایات با آیات ناهی از تبعیت به غیر علم مطلب بعدی جلسه است.

 • جلسه سی و یکم
  تقریر درس خارج اصول استاد سعدی

  استاد سعدی در ابتدای جلسه به این نکته اشاره نمودند که در بحث از روایات صحبت در مجموعه ی روایات نه تک تک آنها می باشد.  پس اگر بر فرض دلالت برخی از آنها مخدوش بود خللی به اصل مطلب وارد نیست. 

 • جلسه سی ام
  تقریر درس خارج اصول استاد سعدی

  استاد سعدی در ابتدای بحث بیان داشتند که لازم است بین ادله جواز تقلید عامی و مجتهد تفکیک قایل شد. ادله سابق مثل جبلی مفید همه بوده اما دلیل روایت مفید فقیه است. 

 • جلسه بیست و نهم
  تقریر درس خارج اصول استاد سعدی

  استاد سعدی با این مقدمه که دلالت آیه بر تقلید واضح تر از خبر واحد است بحث را آغاز نمودند. برای اثبات مفید بودن آیه در این مطلب نیاز به نکاتی است.

 • جلسه سی ام
  تقریر درس خارج اصول استاد سعدی

  استاد سعدی در ابتدای بحث بیان داشتند که لازم است بین ادله جواز تقلید عامی و مجتهد تفکیک قایل شد. ادله سابق مثل جبلی مفید همه بوده اما دلیل روایت مفید فقیه است. 

 • جلسه بیست و هشتم
  تقریر درس خارج اصول استاد سعدی

  آنچه استاد در جلسات قبل بیان فرمودند وجوب حذر بود که کلام محقق نائینی را در این موضوع تمام دانسته و اشکالات را پاسخ دادند. 

 • جلسه بیست و هفتم
  تقریر درس خارج اصول استاد سعدی

  دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ ادله جواز تقلید دلیل لفظی ادامه آیه نفر: باتوجه به نکات جلسه قبل نظرات در مورد آیه نفر به سه دسته تقسیم می گردد: اول: آیه نفر بر خبر واحد و فتوای مجتهد دلالت دارد. دوم: با توجه به قرینه تفقه بر فتوا دلالت دارد اما بر خبر دلالت ندارد. سوم: […]

 • تقریر جلسه بیست و دوم درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی

  با توجه آنچه در سابق آمد مقتضای ادله اولی چه در تبدل رای و چه در عدول مقلد، عدم اجزا می باشد.

 • جلسه هجدهم اجتهاد و تقلید یکشنبه 21 آبان 1396
  درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی

  استاد در این جلسه به بررسی چند مقدمه ی مهم این بحث پرداختند. اول اینکه آیا تبدل رای مجتهد با تغییر مجتهد از سوی مقلد یک مناط دارد و ذیل یک بحث است یا خیر؟

 • جلسه هفدهم اجتهاد و تقلید چهارشنبه 10 آبان 1396
  درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی

  تفاوت این قول با تصویب اشعری و معتزلی در این است که در این بحث واقع را خالی از حکم نبوده و یا حکم آن تغییر نمی کند بلکه سلوک جابر مصلحت خواهد بود. میرزای نائینی کلام شیخ را مضطرب دانسته است.

 • جلسه شانزدهم اجتهاد و تقلید سه شنبه 9 آبان 1396
  درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی

  بعد از بیان تصویب اشعری و معتزلی استاد سعدی کلامی از محقق خویی در تنقیح را بیان کرده که ایشان به سه نکته اشاره کرده اند. اول تحریر محل نزاع دوم انتساب اقوال به اشاعره و معتزله و سوم نقد آرا.

 • جلسه پانزدهم اجتهاد و تقلید یکشنبه 7 آبان 1396
  درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی

  تصویب اشعری که خلو واقع از حکم است در مقابل نظریه ی منع الخلو آمده است. استاد سعدی با اشاره به اشکال برخی که این نظر را نوعی تناقض گویی می دانند چرا که از سویی اجتهاد را ظن به حکم دانسته و ظن فرع وجود مظنون است، پاسخ دادند اجتهاد به معنای استفراغ وسع فقیه برای اجتهاد و انشا حکم است و این در صورت خلو واقع از حکم است نه جایی که منصوص باشد.

 • درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی

  اشکال نقضی و حلی به رای مرحوم در مورد مجتهد عدم جواز تقلید از مجتهد انسدادی اولین بحث مطرح شده در این جلسه است.استاد سعدی بعد از بیان اشکالات به دفاع از رای محقق خراسانی پرداخته و اشکالات موجود را وارد ندانسته اند.

 • خلاصه جلسات اول، دوم و سوم درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی

  استاد سعدی با بیان اینکه اجتهاد و تقلید جز مسایل اصول هست یا خیر بحث را آغاز نمودند. ایشان با بیان این مطلب که این یحث در مسائل اصولی قرار نمی گیرد وجه خاتمه بودن آن را اشاره داشتند.

پرونده
 • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها