درآمد نفت
  • در شماره جدید دوفصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» بررسی شد؛
    اثر متغیرهای کلان بر بانکداری بدون ربا در ایران

    شماره هجدهم دو فصلنامه «مطالعات اقتصاد اسلامی» حاوی هشت مقاله از سوی دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شد.

  • تحلیل آثار درآمد نفت بر شکل گیری رانت در اقتصاد ایران

    ⁣نفت مایه موهبت یا نقمت؟ عامل رشد و توسعه یا ماندن در عقب ماندگی مصرف‌زده؟ نفت و منابع طبیعی در تاریخ جوامع دارای کارکرد دوسویه بوده است. گاه دولت ها از آن به‌عنوان فرصتی برای بهبود زیرساخت ها و توسعه شتابنده در جهان بهره برده اند و گاه بستری برای توسعه مصرف زدگی، افزایش فساد […]

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها