خارج اصول
 • جلسه بیست و ششم
  چکیده تقریر درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی

  استاد سعدی بعد از بیان آیه به تفاسیر گوناگون آن اشاره نمودند.  در این تفاسیر اگر به وحدت سیاق توجه شود آیه مفید جهاد خواهد بود و ربطی به تفقه در دین و ادله مفید اصولیون نخواهد داشت اما اگر مراد از تفقه را همان معنای مشهور گرفت گرچه سیاق بهم خواهد خورد ولی در صورتی که خطاب را به مردم خارج مدینه بدانیم مفید بحث است.

 • جلسه بیست و پنجم
  چکیده تقریر درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی

  عبارت مرحوم محقق حکیم در مستمسک آغاز بحث این جلسه می باشد. مرحوم حکیم در توضیح وجوب تقلید بیان میدارد که این وجوب فطری به خاطر دفع ضرر محتمل و عقلی به خاطر شکر منعم می باشد. 

 • جلسه بیست و چهارم
  چکیده تقریر درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی

  اصل اولی بر عدم حجیت رای هر نفر بر دیگری است. مرحوم آخوند دلایلی را بر جواز آن ذکر می نماید که برخی لبی و برخی لفظی است.از جمله ی ادله لبی عقل می باشد .مرحوم آخوند رجوع جاهل به عالم را امری بدیهی و فطری دانسته است. 

 • جلسه بیست و سوم
  چکیده تقریر درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی

  مرحوم آخوند تقلید را به اخذ قول الغیر…  تعریف نموده است در این تعریف وی بین عمل و التزام به قول که همان اخذ است تفکیک قایل شده است مرحوم صاحب عروه نیز کلامی مشابه وی دارد صاحب فصول نیز تقلید را اخذ به فتوا دانسته است. 

پرونده
 • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها