توافق جمعی
  • نگاهی آسیب شناسانه به بازی با عقلانیت جمعی
    مجلس مشترک شرکا/ قسمت دوم

    اصل مخاطرات ناظر به گروهی بودن و دامنه و پیچیدگی آن، عملکرد پردازش اطلاعات را محدود می کند و باعث ایجاد کوته فکری و متابعت های حاد می گردد. با تقسیم قدرت در میان اعضای گروه باید برای رسیدن به توافق آراء، مصالحه انجام گیرد.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها