تاریخ
  • نگاهی از درون و برون به تاریخ و هویت در عربستان سعودی

    خانم دکتر مضاوی الرشید ،معارض سعودی، طی مقاله ای مراحل سه گانه ای را برای گفتمان مشروعیت آل سعود،ترسیم می کند. در مرحله نخست،حکومت آل سعود،طرح خود را حکومت وحدت و توحید خواند و از این رهگذر تفاوتهای قبیله ای و مذهبی در جامعه سعودی را نادیده گرفت.

پرونده
  • سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه
چهره‌ها