پنج شنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۳ ۲۰:۴۰
محسنیان پیشنهاد تئوری هنجاری رسانه ای «جَهر» را داد

در سومین کنفرانس الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت، استاد علوم ارتباطات پیشنهاد تئوری هنجاری رسانه ای «جَهر» را مطرح کرد.

به گزارش خبرنامه صادق به نقل از تسنیم، مهدی محسنیان راد در سومین کنفرانس الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت اظهار داشت: در رسانه و توسعه گفته می شود که رسانه می تواند یک متغیر در توسعه باشد ضمن اینکه افزایش دسترسی به رسانه ها در هر کشور با توسعه همبستگی دارد.

وی ادامه داد: در سال ۷۴ در کتاب ارتباط جمعی و توسعه روستایی گفته شد که سؤال اصلی باید این باشد که باسوادان چقدر می خوانند و چه می خوانند و شنوندگان و بیندگان رادیو و تلویزیون چه می بیند و چه می شنوند.

استاد دانشگاه امام صادق (ع) همچنین گفت: در مدل دیالکتیکی توسعه شش متغیر فرایند توسعه وجود دارد که یکی از آنها چرخه ارتباطی است. اگر سطوح مختلف ارتباطات یک طرفه باشد الزاماً منجر به درک دوجانبه نمی شود.

محسنیان راد ادامه داد: در یک بررسی از ۲۵ سال مطبوعات در ایران دیده شده که به مطبوعات گفته اند که چه بکنید، چه نکنید، چگونه باشید و چگونه نباشید که این موارد ۶۱ درصد را تشکیل می دهد. پس از آن نقاط منفی آنان را برشمرده اند که این نیز ۲۹ درصد را به خود اختصاص داده است. و در آخرین رده نقاط مثبت را ذکر کرده اند که ۱۰ درصد را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: نتیجه سنجش تئوری هنجاری حاکم در ایران این است که اگر ۶۱ درصد گزاره های باید و نباید حکومتی ایران را با ۶ تئوری بررسی کنیم خواهیم دیدکه هیچ کدام از آنها حتی ۵۰ درصد آرا را نیز به دست نیاورده اند.

وی تاکید کرد: بنابراین بنده پیشنهاد تئوری هنجاری رسانه ای «جَهر» را دادم. برای یافتن تئوری هنجاری آرمانی رسانه ای در نظام جمهوری اسلامی ایران گام اول را می توان از این دو سؤال بسیار ساده شروع کرد. سؤال اول این است که توان بالقوه و مشترک رسانه ها چیست و سؤال دوم به جایگاه آن در قرآن اشاره دارد.

این استاد ارتباطات بیان کرد: در نظام اسلامی مهمترین کارکرد رسانه ها دیدبانی و نقد ستم است. چه ستم مردم بر مردم، چه ستم حکومت بر مردم، چه ستم مردم بر حکومت و حتی ستم مردم بر طبیعت.

وی در پایان گفت: در این مدل حکومت باید داده به مطبوعات بدهد نه اطلاعات تا بتوان امکان پنهانکاری و بزرگنمایی را از کارگزاران حکومتی گرفت و از آن سو مطبوعات با داشتن روزنامه نگاران متخصص و حرفه ای و امکان حضور و مشارکت نخبگان خشیت دار، داده ها را پردازش و تبدیل به اطلاعات مبتنی بر دیده بانی ستم نمایند.