پنج شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ ۱۱:۱۶
برخی نظریات در باب مصرف و سوء مصرف مواد مخدر

نخستین این نظریات که به (دیدگاه طبیعی) معروف است و طرفداران این نظریه مدعی اند که مصرف مواد مخدر راهی است که مردم یک تمایل ذاتی را بمنظور تغییر در سطح ادراک خود، اظهار می دارند.

۱- دیدگاه طبیعی
نخستین این نظریات که به (دیدگاه طبیعی) معروف است و طرفداران این نظریه مدعی اند که مصرف مواد مخدر راهی است که مردم یک تمایل ذاتی را بمنظور تغییر در سطح ادراک خود، اظهار می دارند.
این نظریه استدلال می کند که حرکت به سمت تغییر آگاهی یک نفر از زمان تولد به وجود می آید و به طرق متنوعی غیر از مصرف مواد، ظهور و بروز می یابد.
مصرف مواد راهی بسیار رایج است بمنظور اظهار خویشتن؛ چرا که مواد مخدر، آسان ترین راه و در عین حال وسیله ای است که به منظور تحریک (سطح) هوشیاری، به طور گسترده در دسترس است.
۲- دیدگاه ژنتیکی/ زیست شناختی
با تمرکز آنها بر عامل وراثت، این دیدگاه در ظاهر می تواند چنین به نظر برسد که به تعاریف «طبیعی» شبیه گردیده است.
با این وجود، تعاریف ژنتیکی، کاملاً متمایز است از مدل طبیعی، چرا که آنها ادعا می کنند که تفاوت های ژنتیکی در افراد باعث تفاوت و اختلاف در الگوهای مصرف مواد مخدر می باشد.
در مقابل، نظریات طبیعی استدلال می کنند که تمایل به مصرف و سوء مصرف مواد مخدر، امری عمومی است اگر چه افراد مختلف به طرق گوناگون این تمایل را آشکار می کنند.
۳- مدل بیماری:
ورژن های (مدل بیماری) از حیث آنچه که آنها مدعی هستندکه باعث ایجاد وابستگی به مواد می شود، با یکدیگر اختلاف دارند، اما همه ی این دیدگاه ها برآن اند که تعریف خود را از مصرف مواد از حیث پزشکی بیان نموده و معتادین به الکل و مواد مخدر را به عنوان افرادی که از بیماری رنج می برند که به طور وسیعی فراتر از قدرت کنترل آنهاست، نشان دهند.
منبع: کانال مطالعات جرم‌شناختی و عدالت کیفری