چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ ۲۰:۱۵
تقریر درس خارج اصول استاد سعدی/ جلسه سی و پنجم

استاد سعدی با بیان اشکال مرحوم امام خمینی به مقبوله ابن حنظله بحث را آغاز نمودند ایشان بیان داشتند که چون بحث روایت تقلید نیست پس خارج از موضوع ما می باشد.

یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
چکیده به قلم مقرر:
ادامه اشکال به ادله لزوم تقلید اعلم
استاد سعدی با بیان اشکال مرحوم امام خمینی به مقبوله ابن حنظله بحث را آغاز نمودند ایشان بیان داشتند که چون بحث روایت تقلید نیست پس خارج از موضوع ما می باشد.
استاد بیان داشتند قرائنی مثل اورعیت یا اصدقیت که در روایت وجود دارد می تواند قرینه ای موید اشکالات مستشکلین در خروج آن از بحث باشد؛ زیرا مسلم در تقلید اصدقیت و…  لازم نیست.
اشکال دیگر به مقبوله آن است که اعلمیت نسبی نه مطلق را می رساند زیرا در روایت نزاع بین دو حاکم است ولو اینکه اعلم از هر دوی آنها نیز وجود داشته باشد.
استاد سعدی این اشکال را ناتمام دانسته و بیان داشتند که تعلیل در روایت یک ارتکاز عقلایی نه تعبد را می رساند.
استاد در ادامه فرمودند مگر آنکه کسی بگوید بین مقام قضا و افتا تفاوت است و آن اینکه در مقام قضا نیاز به یک پایان دهنده دعوا است در حالیکه در مقام افتا چنین نیست مضاف بر آنکه در مقام افتا نگاه شارع توسعه است و این مطلب در مقام قضا نمی باشد.
ادامه ادله قایلین به لزوم تقلید اعلم :
اقربیت واقع
صغری: قول اعلم اقرب به واقع آسا.
کبری: در صورت نزاع باید قول اعلم را عقلا اخذ نمود زیرا اقرب است.
نتیجه: تقلید اعلم لازم است.
بر این تقریر اشکال شده است.  اشکال اول به صغری می باشد. اقربیت چیست: شانی یا فعلی
اگر شانی باشد با کبرای لزوم سازگار نیست   اگر فعلی باشد که با کبری سازگار است، ثابت نیست یعنی اقربیت فعلی قول اعلم معلوم نیست مخصوصا زمانی که قول مفضول با قول اساطین فقه نزدیک باشد.
اشکال دیگر آنکه فتوا یک اماره تعبدی است و با واقع کاری ندارد  واقع تمام ملاک نخواهد بود نهایت در ملاک تاثیر داشته باشد.
مرحوم محقق اصفهانی می گوید اولا اینکه اقربیت را بطور کامل از فتوا ولو به نحو جزئی هم خارج کنیم صحیح نیست چون منجر به تصویب خواهد شد ثانیا همین بعض الملاک برای ترجیح قول او کافی می باشد.