دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰
گزارش برنامه
جلسه آسیب شناسی نظام بانکی، با حضور دکتر سید علی روحانی

نظام بانکی یکی از نظام های اساسی ومهم در مسائل اقتصادی کشور هاست و از اهمیت به سزایی برخوردار است به همین جهت توجه خاصی به این حوزه شده است.

وجود مشکلات اساسی اقتصادی درکشورما پرداختن به این مسئله را بسیار بااهمیت کرده است و آسیب شناسی ریشه ای نظام بانکی میتواند گام مهمی در راستای حل این مشکلات باشد، لذا در این جلسه به پاره ای از مسائل و مشکلات حاکم برنظام بانکی پرداخته شد.
بخش واقعی، شبکه بانکی، دولت و بانک مرکزی چهار بازیگر اصلی درتحلیل نظام بانکی هستند و در این جلسه به تبیین مشکلات موجود درآنها پرداخته شد.
از جمله مشکلات اساسی موجود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱⃣ چالش درونی دربانک مرکزی
ابهام علما در مورد خلق پول
تعیین سهم خلق پول بانکها(معیار سنجش: نرخ ذخیره قانونی)
فهم ناقص ماهیت پول، خلق و فرآیند پول در بین اقتصاددانان
تعداد، اهداف و وظایف بانک مرکزی درقانون پولی وبانکی
ساختار شورایی مرجع تعیین سیاست های پولی و عدم پاسخگویی آنها و تصمیمات ناکارآمد آنها
عدم توافق عملیات بانکی باموازین شرعی(درحوزه بانک مرکزی و بانکهای دیگر یک خلاء شرعی محسوس داریم)
داده های غیر قابل اتکا(نقدینگی غیر شفاف، عدم اطلاع بانک مرکزی از اطلاعات بانکها)
۲⃣ مشکلات موجود در رابطه دولت با بانک مرکزی
غلبه سیاست های مالی بر سیاست های پولی و ارزی (تسهیلات کافی به بنگاه ها پرداخت نمی شود و طبعا زیان حاصله به بخش تولید وارد می شود)
مداخلات خیلی جدی دولت و مجلس در سیاست گذاری پولی (مداخلات دولت و مجلس اغلب به صورتی است که موجب اخلال در سیاست گذاری های بانک مرکزی می شود)
نحوه ی تسویه ی درآمد های ارزی حاصل از نفت بین خزانه داری کل وبانک مرکزی
ترکیب اعضای شورای پولی واعتباری
نحوه نصب و عزل رئیس بانک مرکزی
انفعال بانک مرکزی نسبت به تغییرات اجرایی پایه پولی
نحوه نگهداری حسابهای دولت و شرکت های دولتی
۳⃣ مشکلات موجود در رابطه بانک مرکزی با شبکه بانکی
عدم استقلال بانک مرکزی از بانکها به عنوان نظارت بانکی (منافع بانک مرکزی نباید به بانک های دیگروابسته باشد، تا موجب اختلال در امر نظارت نشود)
عدم اقتدار قانونی وتوانایی برخورد بانک مرکزی (شکل قانون و مشکلات عدم نیاز به اقدام از مواردی است اقتدار و توانایی برخورد بانک مرکزی را کاهش می دهد)
استفاده از استاندارهای ناکارآمد و قدیمی
عدم یکپارچه سازی اطلاعات بانکی در بانک مرکزی
داده های غیر قابل اتکا مبتنی بر خوداظهاری بانکها
عدم نظارت شرعی بانک مرکزی برشبکه بانکی (از سال ۱۳۶۲ تا الآن هیچ گونه نظارت شرعی بر شبکه بانکی نداشته ایم)
مشکلات شرعی و عملیات بازار بین بانکی
بازار غیر متشکل پولی
۴⃣ چالش های درونی شبکه بانکی
عدم اجرای بانکداری متمرکز در سطح بانکها
عدم استقرار اصول حاکمیت شرعی دربانکها وتعارض منابع
تعدد وتوزیع شعب بانکها به صورت نادرست
ترکیب سهامداران بانکها (غیرشفاف وخلاف قانون)
قواعد حسابداری بانکها وفاصله از الزامات بانکداری بدون ربا
۵⃣ چالش های موجود دررابطه دولت باشبکه بانکی
بدهی دولت به بانکهای دولتی
تعارض منافع درونی (هیئت مدیره-هیئت عامل)
۶⃣ نارسایی ها موجود درروابط شبکه بانکی با بخش واقعی
مطالبات غیر جاری(ارزی و ریالی)
بنگاه داری بانکها(سرمایه گذاری و تسهیلات بدهی)
اعتبار سنجی ناقص مشتریان
عدم تخصیص کامل منابع قرض الحسنه به تسهیلات قرض الحسنه
عدم اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا در عقود مشارکتی
منبع: کانال خاکریزِ اقتصادِ انقلاب