شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۳۰
جلسه بیست و چهارم
چکیده تقریر درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی

اصل اولی بر عدم حجیت رای هر نفر بر دیگری است. مرحوم آخوند دلایلی را بر جواز آن ذکر می نماید که برخی لبی و برخی لفظی است.از جمله ی ادله لبی عقل می باشد .مرحوم آخوند رجوع جاهل به عالم را امری بدیهی و فطری دانسته است. 

 

چهارشنبه۸آذر۱۳۹۶

ادله جواز تقلید:

اصل اولی بر عدم حجیت رای هر نفر بر دیگری است. مرحوم آخوند دلایلی را بر جواز آن ذکر می نماید که برخی لبی و برخی لفظی است.از جمله ی ادله لبی عقل می باشد .مرحوم آخوند رجوع جاهل به عالم را امری بدیهی و فطری دانسته است. 

محقق اصفهانی در فطری بودن آن اشکال نموده و بیان داشته است اگر مرادتان از فطری فطریات منطقی است قطعا تقلید چنین نیست و اگر فطری را عرفی می دانید که همان جبلی است با عطف مرحوم آخوند جبلی را بر فطری در کفایه تناسب نخواهد داشت(تکرار لازم می آید)

استاد در پاسخ بیان فرمودند که مرحوم صاحب کفایه معمولا از اصطلاحات قوم استفاده نموده ولیکن معنای خودش را اراده کرده است. محقق قمی حکم عقل را در صورت پذیرش مقدمات انسداد صحیح دانسته است. اشکال به این مطلب همان اشکالات وارد در دلیل انسداد است. استاد با این بیان که دلیل انسداد می تواند حیثیت تعلیله بوده و با رد آن اشکالی بر اصل مطلب وارد نشود از این رای دفاع نمودند. 

بیان اشکال محقق عراقی در اخصیت استدلال از مدعا به این بیان که بر فرض اگر عامی ظنی در حکمی داشته باشد بر خلاف مجتهد ادله آن را در بر نخواهد گرفت پس دلیل عقل کامل نیست، از دیگر مطالب جلسه است. 

استاد سعدی در پایان با اشاره به اینکه مراد از عقل در کلام مرحوم آخوند ارتکاز عرفی و همان جبلی فطری است از کلام صاحب کفایه دفاع و آن را صحیح دانستند.