جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶ ۲۲:۰۳
جلسه بیست و سوم
چکیده تقریر درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی

مرحوم آخوند تقلید را به اخذ قول الغیر…  تعریف نموده است در این تعریف وی بین عمل و التزام به قول که همان اخذ است تفکیک قایل شده است مرحوم صاحب عروه نیز کلامی مشابه وی دارد صاحب فصول نیز تقلید را اخذ به فتوا دانسته است. 

سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶
تقلید
تعریف تقلید
مرحوم آخوند تقلید را به اخذ قول الغیر…  تعریف نموده است در این تعریف وی بین عمل و التزام به قول که همان اخذ است تفکیک قایل شده است مرحوم صاحب عروه نیز کلامی مشابه وی دارد صاحب فصول نیز تقلید را اخذ به فتوا دانسته است.
استاد سعدی بعد از بیان این اقوال و اشاره به معنای لغوی تقلید و تفاوت آن با تقلد، قول گروه دوم که تقلید را عبارت از نفس عمل نه التزام می دانند،  تبیین نمودند. سپس به نقد کلام صاحب مستمسک که تفاوتی بین دو قول قایل نیست پرداختند و اشاره کردند که نص صریح کلام گروه اول مخصوصا صاحب عروه نشان از تفاوت این دو قول بوده و ثمراتی در مباحثی مثل بقای بر میت خواهد داشت.
ایشان در جمع بندی بین این دو قول به دلیل محقق خراسانی اشاره کردند که وی از آنجا که رابطه ی اجتهاد و تقلید را تقابل دانسته و اجتهاد رامقدم بر عمل می داند تقلید را نیز مقدم می داند وی معتقد است عمل یا منبعث از اجتهاد و یا تقلید است پس تقلید مقدم بر عمل است.
محقق اصفهانی این رای را ناصواب می داند و این تقابل طرفینی را صحیح نمی داند وی شق ثالثی را فرض کرده که اجتهاد نبوده و تقلید نیز نمی باشد ایشان معتقد است بین مقدمات تقلید و تقلید در کلام صاحب کفایه خلط صورت گرفته است و آنچه مطابق لغت است ان است که تقلید نفس عمل نه مقدمات باشد مضاف بر آنکه تقلید وصف عمل خارجی است پس به قاعده ی سنخیت نمی تواند التزام ذهنی باشد. استاد سعدی بعد از این بیان کلام ایشان را صحیح دانسته و فافهم موجود در کلام محقق خراسانی را اشاره به همین اشکال دانستند.