سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ ۱۸:۱۶
کتاب «رسانه‌های سنتی در انقلاب‌های سیاسی_اجتماعی» چاپ و روانه بازار نشر خواهد شد

کتاب «رسانه‌های سنتی در انقلاب‌های سیاسی_اجتماعی(ارتباطات سنتی در جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی)» اثر دکتر جواد نظری مقدم و با مقدمه دکتر محمدهادی همایون، به زودی چاپ و روانه بازار نشر خواهدشد. 

همانطور که می‌دانیم؛ ارتباطات سنتی به عنوان یکی از عناصر مهم حیات سیاسی اجتماعی از طریق شکل بخشیدن به افکار عمومی ونشر عقاید و ایده‌ها نقش تعیین کننده و مهمی در جنبش‌ها و حرکت‌های اجتماعی سیاسی در جوامع مدرن و سنتی دارد. از اینرو این کتاب با استفاده از شواهد تاریخی با رویکردی فرهنگی و ارتباطی و با مقایسه نقش و جایگاه ارتباطات سنتی در دو رویداد مشروطه و انقلاب اسلامی در صدد تبیین هر چه دقیق‌تر ظرفیت‌های عمیق ارتباطات سنتی در تحکیم شبکه ارتباطات اجتماعی و ظهور جریان‌های تحویل ساز اجتماعی است.
چکیده کتاب به شرح زیر می‌باشد:
ارتباطات سنتی به عنوان یکی از مهترین انواع ارتباطات انسانی که ریشه در فرهنگ و هویت بومی جوامع دارد همواره به عنوان یکی از عناصر مهم حیات سیاسی اجتماعی از طریق شکل بخشیدن به افکار عمومی و بسیج افکار عمومی و نشر عقاید و ایده‌ها نقش تعیین کننده و مهمی در جنبش‌ها و حرکت‌های اجتماعی سیاسی در جوامع مدرن و سنتی دارد.
این تحقیق با استفاده از شواهد تاریخی با رویکردی فرهنگی و ارتباطی و با اتکا به دیدگاههای موجود در زمینه ارتباطات سنتی به تبیین ابعاد گسترده آن پرداخته و با مقایسه نقش و جایگاه ارتباطات سنتی در دو رویداد مشروطه و انقلاب اسلامی و چگونگی بهره‌گیری ارتباط‌گران و رهبران از آن، در جهت پیشبرد اهداف خود، در صدد تبیین هرچه دقیق‌تر ظرفیت‌های عمیق و نقش ارتباطات سنتی در تحکیم شبکه ارتباطات اجتماعی و ظهور جریان‌های تحول ساز اجتماعی است.
به جهت ویژگی‌ها و ساختار فرهنگی- اجتماعی ایران اسلامی، کانال‌های ارتباط میان‌فردی و شبکه و ابزارها و شیوه‌های ارتباطات سنتی از قبیل مساجد و منابر، بازار، تکایا، وعاظ و خطبا، محافل مذهبی و قهوه خانه‌ای، سخنرانی و روضه خوانی و دیوارنوشته‌ها نقش بسزایی در شکل بخشیدن به افکار عمومی در مشروطه و انقلاب اسلامی ایفا نمودند. از این رهگذر می‌توان به عمق تأثیر و نفوذ شبکه ارتباطات سنتی- در کنار دیگر ابزارهای رقیب ارتباطی مدرن- در روند شکل‌گیری و زمینه سازی خیزش‌ها و دگرگونی‌های بنیادین در جامعه امروز پی برد و با بهره‌گیری آن در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در جهت کاربست ظرفیت‌های مغفول و پردامنه این شبکه سنتی گام برداشت.