یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶ ۱۷:۱۵
بانکداری بدون ربا از دیدگاه شهید صدر

برنامه بانکداری بدون ربا از دیدگاه شهید صدر، دوشنبه ۱۸ دی برگزار می گردد.