سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ ۱۸:۰۰
نتایج تفصیلی انتخابات نمایندگان بلوک اعلام شد

نتایج تفصیلی آرای انتخابات نمایندگان بلوک به تفکیک ۱۶ بلوک اقامتگاه شماره یک از سوی اداره امور دانشجویی منتشر شد.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛  نتایج تفصیلی آرای انتخابات نمایندگان بلوک به تفکیک بلوک اقامتگاه شماره یک و اقامتگاه شماره دو(بلوک ۹) منتشر شد.

بلوک یک طبقه همکف:

در طبقه اول بلوک یک تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای « محمدرضا قاسمی» به عنوان نماینده این بلوک انتخاب شد.

بلوک یک طبقه اول:

در طبقه اول بلوک یک محمد صادق داودی با کسب بیشترین رای به عنوان این بلوک انتخاب شد.

 

 

 

بلوک یک طبقه دوم:

در طیقه دوم بلوک یک نیز امیرحسین مربایان با کسب آراء بیشتر نسبت به محمد وجدانی نماینده بلوک شد.

 

 

بلوک یک طبقه سوم:

در طبقه سوم بلوک  تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «محمدرضا بهزادی شهربابک» به عنوان نماینده این بلوک انتخاب شد.
بلوک یک طبقه چهارم:

در طبقه چهارم بلوک یک اقامتگاه جدید تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای « مجتبی جعفر زاده» به عنوان نماینده این بلوک انتخاب شد.

بلوک یک طبقه پنجم:

در طبقه پنجم بلوک یک اقامتگاه جدید تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «رامین ولی زاده میدانی» به عنوان نماینده این بلوک انتخاب شد.

 

 

 

بلوک دو طبقه همکف:

بنا برا آراء‌ به دست آمده محمدرضا خاشعی به عنوان نماینده طبقه همکف بلوک دو انتخاب شد.

 

بلوک دو طبقه اول:

در طبقه اول  بلوک دو اقامتگاه جدید تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «مهدی مقدسی» به عنوان نماینده این بلوک انتخاب شد.
بلوک دو طبقه دوم:

مصطفی سلطانی گرد فرامرزی با  آراء بیشتر نسبت به ۲کاندید دیگر به عنوان نماینده طبقه دوم بلوک دو انتخاب شد.

 

بلوک دو طبقه سوم:

در طبقه سوم بلوک دو  تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «علی قدمی عربی» به عنوان نماینده این بلوک انتخاب شد.

بلوک دو طبقه چهارم:

سعیدخورشید با کسب آرا بیشتر نسبت به کاندید های دیگر نماینده این بلوک شد.

 

بلوک دو طبقه پنجم:

در این بلوک هم محمد درودی با کسب آراء‌ بیشتر نسبت به دیگر کاندیدها به عنوان نماینده بلوک انتخاب شد.

 

 

 

بلوک سه طبقه همکف:

ابوالفضل احسان فر با کسب آراء بیشتر نسبت به دیگران نماینده بلوک سه طبقه همکف شد.

 

 

بلوک سه طبقه اول:

امیر نوذری با کسب آراء بیشتر نسبت به دیگران نماینده بلوک سه طبقه اول شد.

 

بلوک سه طبقه دوم:

در طبقه دوم بلوک سه نیز محمد یاوری توانست با کسب آراء بیشتری نسبت به دیگر کاندید این بلوک نماینده این بلوک شد.

 

بلوک سه طبقه سوم:

سیدمحمد میرناصر در بلوک سه طبقه سوم بیشترین رای را نسبت به دیگر کاندید ها به دست آورد و نماینده بلوک شد.

 

بلوک سه طبقه چهارم:

در طبقه چهارم بلوک سه نیز سید رضا حسینی کاکلکی با کسب رای بیشتری نسبت به دیگر کاندید به عنوان نماینده بلوک برگزیده شد.

 

بلوک سه طبقه پنجم:

در طبقه پنجم بلوک سه نیز رضا ابوالقاسمی ریسه توانست آراء‌ بیشتری نسبت به دیگر کاندیدها کسب کند و نماینده این بلوک شود.

 

 

بلوک ۹ طبقه طبقه اول:

در طبقه اول بلوک ۹ تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «رضا خواجه مهریزی» به عنوان نماینده این بلوک انتخاب شد.

بلوک ۹ طبقه دوم شرقی:

در طبقه دوم شرقی بلوک ۹ تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «محمد سعید مصباح» به عنوان نماینده این بلوک انتخاب شد.

بلوک ۹ طبقه دوم غربی:

در طبقه دوم غربی بلوک ۹ تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «حسین محمدی احمدآبادی» به عنوان نماینده این بلوک انتخاب شد.

بلوک ۹ طبقه سوم غربی:

در طبقه سوم غربی بلوک ۹ تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «محمد زارعی» به عنوان نماینده این بلوک انتخاب شد.

بلوک ۹ طبقه سوم شرقی:

در طبقه سوم شرقی بلوک ۹ تنها کاندید ثبت نامی جناب آقای «حبیب حاجتمند» به عنوان نماینده این بلوک انتخاب شد.