خبرنامه صادق » اطلاعیه شماره 3 اسکان دانشجویان ورودی 96 منتشر شد
یکشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۶ ۲۰:۴۸
اطلاعیه شماره ۳ اسکان دانشجویان ورودی ۹۶ منتشر شد

از سوی اداره امور دانشجویی اطلاعیه شماره ۳ اسکان دانشجویان ورودی ۹۶ منتشر شد.