یکشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۶ ۲۲:۴۰
بررسی سند ۲۰۳۰

برنامه بررسی سند ۲۰۳۰ با سخنرانی دکتر پیغامی، دوشنبه ۴ دی برگزار می گردد.