یکشنبه ۰۳ دی ۱۳۹۶ ۲۱:۴۵
کارگاه نقد فیلم

کارگاه نقد فیلم دکتر خیامیز دوشنبه ۴ دی برگزار می گردد.