یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ ۱۸:۱۵
«قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران»

در این کتاب مولف تلاش کرده با رویکردی میان رشته‌ای به بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و مالی قراردادهای نفتی بپردازد. وی در ابتدا با تحلیل حقوقی تفصیلی نشان داده بهره­ گیری از قراردادهای مشارکت در تولید بر اساس قوانین متأخر نفتی ایران مجاز است.

نویسنده:دکتر روح اله کهن هوش نژاد
و مقدمه دکتر داودمنظور ؛عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)

قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت ایران
در این کتاب مولف تلاش کرده با رویکردی میان رشته‌ای به بررسی ابعاد حقوقی، اقتصادی و مالی قراردادهای نفتی بپردازد. وی در ابتدا با تحلیل حقوقی تفصیلی نشان داده بهره­ گیری از قراردادهای مشارکت در تولید بر اساس قوانین متأخر نفتی ایران مجاز است. از سوی دیگر باتوجه به اینکه رژیم مالی حاکم بر قراردادها از مهمترین وجوه تفاوت قراردادها با یکدیگر است، ضمن احصای ملاحظات اقتصادی کارآمدی رژیم مالی به بررسی و مقایسه قرارداد بیع متقابل با قرارداد مشارکت در تولید از منظر آنها پرداخته و در ادامه نیز میزان سهم ­بری طرفین قرارداد را در قرارداد بیع متقابل میادین نفتی منتخب محاسبه و با استفاده از تکنیک شبیه­ سازی، با حالت قراردادهای مشارکت در تولید مقایسه و این نتیجه حاصل شده که انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در میادین نفتی منتخب نسبت به بیع متقابل برای کشور می­ توانست مطلوب ­تر باشد.
*این کتاب توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است.