یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶ ۱۱:۳۰
نشست روایت سفرنامه به سه کشور افریقایی

انجمن علمی دانشجویان مدیریت نشست روایت سفرنامه به سه کشور افریقایی را برگزار می کند.