سه شنبه ۰۷ آذر ۱۳۹۶ ۲۲:۳۰
تقریر جلسه بیست و دوم درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی

با توجه آنچه در سابق آمد مقتضای ادله اولی چه در تبدل رای و چه در عدول مقلد، عدم اجزا می باشد.

اجتهاد و تقلید
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶

مقتضای ادله ثانوی
با توجه آنچه در سابق آمد مقتضای ادله اولی چه در تبدل رای و چه در عدول مقلد، عدم اجزا می باشد.
اما ادله ثانوی:
۱_ اجماع: مرحوم نائینی ادعای اجماع بر اجزا نموده است.
استاد بیان داشتند که چنین اجماعی ثابت نیست مضاف بر اینکه تعارض با اجماع منقول از علامه بر عدم اجزا دارد ثالثا ابن بحث در کلام قدما مطرح نبوده تا بتوان ادعای اجماع داشت و رابعا اجماع مدرکی و کاشفیت از قول معصوم ندارد.
۲_ سیره: سیره بر آن بوده که حجت ثانی را ناقض نمی دانستند.

مرحوم محقق خویی با بیان اینکه سیره معاصر معصوم نیست حجیت آن را مخدوش دانستند.
استاد سعدی بیان داشتند کلام محقق خویی تمام نیست چرا که وی معتقد است تبدل رای در عصر معصوم نبوده در حالیکه عدم تبویب اصول اربعمائه، احکام تقیه ای که امام ع صادر می فرمودند خود می تواند از عوامل تبدل رای در آن عصر باشد. مضاف بر اینکه شیعه که قایل به تصویب نیست اگر سیره بر عدم اجزا بود باید بیان میشد.
۳_ روایت: حدیث لا تعاد از جمله روایات این بحث می باشد.
استاد با اشاره به کلام برخی از اعاظم معاصر فرمودند که ذیل حدیث یک قاعده عام بوده و در همه جاری خواهد بود و مفاد آن عدم نقض(اجزا) فریضه توسط سنت است.
مراد از سنت نیز احکام تشریعی پیامبر ص در مقابل تشریعات خدا می باشد.

صاحب حدائق با توجه به آیه فاقرءوا ما تیسر من القرآن که با توجه به وجوب آیه ظهور در قرائت در نماز دارد، به این قاعده اشکال نمودند که اگر فرائض به معنای تشریع الهی است پس چرا قرائت که در قرآن آمده است را در بر نمی گیرد؟
استاد سعدی با توجه به کلام آیت الله بروجردی فرمودند با وجود روایت کشف می کنیم که آیه ی مذکور در مورد نماز نیست نه اینکه به روایت اشکال شود.

منبع: کانال دروس استاد حسین علی سعدی