سه شنبه ۰۲ آبان ۱۳۹۶ ۲۰:۱۵
از سوی مسئول ستاد برگزاری انتخابات؛
نتایج قطعی انتخابات شورای مدیریت انجمن‌های علمی اعلام شد

نتایج قطعی انتخابات شورای مدیریت انجمن‌های علمی از سوی مسئول ستاد برگزاری انتخابات اعلام شد.

به گزارش دانشجویی و فرهنگی؛  نتایج قطعی انتخابات شورای مدیریت انجمن‌های علمی از سوی مسئول ستاد برگزاری انتخابات اعلام شد این نتایج به شرح زیر می‌باشد:

 

نتیجه نهایی شمارش آرای نامزدهای انتخابات انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق به شرح ذیل است.

تعداد آرای کسب شده

نام و نام خانوادگی

ردیف

۱۰۰

مسعود درودیان

۱

۹۰

بهنام امیدی

۲

۸۴

محمدحسین بستانی

۳

۶۸

محمدمهدی قاری

۴

۶۶

سیدرسول اجاقی

۵

۴۶

علیرضا نصرالهی نصرآباد

۶

۳۴

علی امرایی

۷

بنابراین ۵ نفر اول که بالاترین تعداد آرای انتخابات را کسب نمودند به عنوان اعضای اصلی شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ انتخاب شدند و دو نفر بعدی به عنوان اعضای علی البدل معرفی می‌گردند.

نتیجه نهایی شمارش آرای نامزدهای انتخابات انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و علوم سیاسی به شرح ذیل است.

تعداد آرای کسب شده

نام و نام خانوادگی

ردیف

۶۴

میلاد موحدیان

۱

۵۹

سیدمهدی تدین

۲

۴۹

سعید سالاری

۳

۴۶

محمدجواد رمضانی

۴

۴۰

مهدی خدایاری صمغ‌آبادی

۵

۳۸

سعید رهنمود

۶

۳۷

علیرضا مهدویان

۷

بنابراین ۵ نفر اول که بالاترین تعداد آرای انتخابات را کسب نمودند به عنوان اعضای اصلی شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و علوم سیاسی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ انتخاب شدند و دو نفر بعدی به عنوان اعضای علی البدل معرفی می‌گردند.

نتیجه نهایی شمارش آرای نامزدهای انتخابات انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات به شرح ذیل است.

تعداد آرای کسب شده

نام و نام خانوادگی

ردیف

۵۶

محمدجواد بادین فکر

۱

۴۷

سیدمحمدیحیی هاشمی تنگستانی

۲

۴۴

داوود طالقانی

۳

۴۰

مرتضی سمیعی مقدم

۴

۲۸

احسان امینی باغبادرانی

۵

۲۷

محمدحسین سیمیار

۶

۲۵

سینا شامخ

۷

بنابراین ۵ نفر اول که بالاترین تعداد آرای انتخابات را کسب نمودند به عنوان اعضای اصلی شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی، فرهنگ و ارتباطات در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ انتخاب شدند و دو نفر بعدی به عنوان اعضای علی البدل معرفی می‌گردند.

نتیجه نهایی شمارش آرای نامزدهای انتخابات انجمن علمی دانشجویی  معارف اسلامی و ارشاد به شرح ذیل است.

تعداد آرای کسب شده

نام و نام خانوادگی

ردیف

۸۱

حسین زمانیان

۱

۶۵

محمدجواد محمودزاده

۲

۵۴

مهدی کازرانی

۳

۴۲

مهدی باقری طادی

۴

۳۶

حسین زارع گاریزی

۵

۳۱

علی منتظری

۶

۲۷

محمد وهاب زاده

۷

بنابراین ۵ نفر اول که بالاترین تعداد آرای انتخابات را کسب نمودند به عنوان اعضای اصلی شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی الهیات، معارف اسلامی و ارشاد در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ انتخاب شدند و دو نفر بعدی به عنوان اعضای علی البدل معرفی می‌گردند.

نتیجه نهایی شمارش آرای نامزدهای انتخابات انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و مدیریت به شرح ذیل است.

تعداد آرای کسب شده

نام و نام خانوادگی

ردیف

۱۵۰

محمدحسین یقطین

۱

۱۲۸

سیدمحمد افقهی

۲

۱۰۵

محمدمهدی فلاح‌تفتی

۳

۱۰۴

محمداحسان پورصفا

۴

۹۵

علیرضا شیرمحمدی

۵

۴۸

سیدمحمد شاهچراغ

۶

۴۸

محمدرضا زمانی

۷

بنابراین ۵ نفر اول که بالاترین تعداد آرای انتخابات را کسب نمودند به عنوان اعضای اصلی شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و مدیریت در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ انتخاب شدند و دو نفر بعدی به عنوان اعضای علی البدل معرفی می‌گردند.

نتیجه نهایی شمارش آرای نامزدهای انتخابات انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و اقتصاد به شرح ذیل است.

تعداد آرای کسب شده

نام و نام خانوادگی

ردیف

۱۰۴

محمد جمور

۱

۷۶

امیر‌حسین یعقوب زاده

۲

۷۲

رضا توکلی

۳

۶۷

علی آبکار

۴

۶۶

محمدمهدی خانوار

۵

۵۴

محمد یاراحمدی

۶

۵۳

محمدمهدی رشیدی

۷

بنابراین ۵ نفر اول که بالاترین تعداد آرای انتخابات را کسب نمودند به عنوان اعضای اصلی شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و اقتصاد در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ انتخاب شدند و دو نفر بعدی به عنوان اعضای علی البدل معرفی می‌گردند.

نتیجه نهایی شمارش آرای نامزدهای انتخابات انجمن علمی دانشجویی زبان عربی به شرح ذیل است.

تعداد آرای کسب شده

نام و نام خانوادگی

ردیف

۳۲۸

یونس کولیوند

۱

۲۰۰

امیرحسین فراستی

۲

۱۹۰

محمدمهدی آخوندی

۳

۱۲۵

حسین زارع گاریزی

۴

۹۵

رضا جهانبازی گوچانی

۵

۸۸

سجاد همتی بروجنی

۶

بنابراین ۵ نفر اول که بالاترین تعداد آرای انتخابات را کسب نمودند به عنوان اعضای اصلی شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی زبان عربی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ انتخاب شدند و نفر بعدی به عنوان اعضای علی البدل معرفی می‌گردند.

نتیجه نهایی شمارش آرای نامزدهای انتخابات انجمن علمی دانشجویی زبان‌های خارجی به شرح ذیل است.

تعداد آرای کسب شده

نام و نام خانوادگی

ردیف

۳۲۵

محمدجواد مطیعی

۱

۲۵۴

محمدمهدی قاری

۲

۲۱۱

محمدمعین شاهینی

۳

۱۶۴

محمدمهدی فتوحی رشیدی

۴

۱۵۶

مصطفی غفاری

۵

۱۲۶

احسان جهانگیری

۶

۱۱۳

محمدامین قاسمی پیربلوطی

۷

بنابراین ۵ نفر اول که بالاترین تعداد آرای انتخابات را کسب نمودند به عنوان اعضای اصلی شورای مدیریت انجمن علمی دانشجویی زبان‌های خارجی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ انتخاب شدند و دو نفر بعدی به عنوان اعضای علی البدل معرفی می‌گردند.