شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ ۱۷:۱۵
درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی

اشکال نقضی و حلی به رای مرحوم در مورد مجتهد عدم جواز تقلید از مجتهد انسدادی اولین بحث مطرح شده در این جلسه است.استاد سعدی بعد از بیان اشکالات به دفاع از رای محقق خراسانی پرداخته و اشکالات موجود را وارد ندانسته اند.

چکیده به قلم مقرر:
اشکال نقضی و حلی به رای مرحوم در مورد مجتهد عدم جواز تقلید از مجتهد انسدادی اولین بحث مطرح شده در این جلسه است.استاد سعدی بعد از بیان اشکالات به دفاع از رای محقق خراسانی پرداخته و اشکالات موجود را وارد ندانسته اند.
تجزی بحث دوم جلسه است. استاد بیان داشتند ک در مورد تجزی سه رای اصلی وجود دارد عده ای آن را محال و عده ای ممکن و محقق صاحب کفایه آن را لازم می داند.
دلیل محقق خراسانی استحاله طفره بوده و از آنجا که طفره در متحرکات بوده و اجتهاد عبارت از حال راسخ است دلیل ایشان مقبول علما نمی باشد.

سه شنبه ۱۸ مهرماه ۱۳۹۶