یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ ۲۲:۳۲
خلاصه جلسات اول، دوم و سوم درس خارج اصول استاد حسین علی سعدی

استاد سعدی با بیان اینکه اجتهاد و تقلید جز مسایل اصول هست یا خیر بحث را آغاز نمودند. ایشان با بیان این مطلب که این یحث در مسائل اصولی قرار نمی گیرد وجه خاتمه بودن آن را اشاره داشتند.

جلسه اول

چکیده به قلم مقرر:
استاد سعدی با بیان اینکه اجتهاد و تقلید جز مسایل اصول هست یا خیر بحث را آغاز نمودند. ایشان با بیان این مطلب که این یحث در مسائل اصولی قرار نمی گیرد وجه خاتمه بودن آن را اشاره داشتند.
علت نام گذاری اجتهاد و تقلید با توجه به عدم اشاره آن در روایات از دیگر مسایل مطرح شده در این جلسه می باشد .
تعریف اجتهاد در لغت و اصطلاح و بیان قول حاجبی و علامه و شیخ بهایی و محقق اصفهانی و اشکالات آن پایان بخش جلسه می باشد.

جلسه دوم
چکیده به قلم مقرر:
ادامه بحث تعریف اجتهاد آغاز جلسه می باشد. بیان قول آخوند در شرح الاسمی بودن تعریف و نقد آن و اشکال آخوند به تعریف حاجبی از مطالب مطرح شده در این جلسه است.
استاد سعدی به تفاوت بین اجتهاد در اهل سنت و شیعه و تفاوت بین نگاه اخباری و اصولی پرداخته و سپس به جمع بندی تعریف پرداخته اند.

 

جلسه سوم
چکیده به قلم مقرر:
استاد سعدی در این جلسه به تعریف اجتهاد مطلق و تجزی پرداختند. سپس به شروع تبیین نظر مرحوم صاحب کفایه در امکان اجتهاد مطلق نمودند. بیان اشکال صاحب فصول در عدم امکان وقوعی و پاسخ آن از دیگر مسایل مطرح شده در این جلسات است
استاد در ادامه به آثار و احکام اجتهاد مطلق اشاره نمودند که از جمله ی آنها جواز تقلید می باشد. بیان رای محقق آخوند در عدم امکان تقلید از مجتهد انسدادی بر خلاف انفتاحی و نقد و پاسخ های دلیل ایشان پایان بخش جلسه می باشد.