پنج شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۶ ۱۵:۳۰
یادداشت دکتر محسن اسماعیلی به مناسبت روز بزرگداشت حافظ

بیستم مهر روز بزرگداشت حافظ است؛ گنجینه بی نظیر عرفان اسلامی و ادب ایرانی. او هم مثل هر شخصیت بزرگ دیگر، موافقان و مخالفانی دارد و من از جمله ارادتمندان اویم.

اگر ما و فرزندان ما و جامعه ما بیشتر با او انس می گرفتیم و از دریچه چشم او به جهان و آدمیان می نگریستیم خیلی از مشکلات کنونی را نداشتیم.
از روی باور می گویم: « ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ – به قرآنی که اندر سینه داری».
حافظ بخوانید و با لسان الغیب انس بگیرید تا شما هم تصدیق کنید که : « شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است – آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش».