دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶ ۲۰:۱۰
برگزاری برنامه با عنوان:
آسیب های اجتماعی

برنامه آسیب های اجتماعی با سخنرانی دکتر مجتبی احمدی برگزار می شود.