چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰
حکم انتصاب
دکتر باقری کنی به عنوان عضو حقیقی شورای دانشگاه

حکم انتصاب دکتر باقری کنی به عنوان عضو حقیقی شورای دانشگاه صادر شد.