۱- یادداشت ها پس از ارزیابی در تارنمای دانشکده منتشر می شود
۲- دانشجویان کارشناسی و ارشد می توانند موضوعات زیر را انتخاب کنند و با هماهنگی این آیدی @MHD_KHOSH نسبت به نوشتن اقدام کنند.
۳- آخرین مهلت برای تحویل مطالب حداکثر تا سه شنبه ۲۸ شهریورماه ۱۳۹۶

۱- مشکلات صنعت ایران
۲- راهکارهای اجرای اقتصاد مقاومتی
۳- توسعه متوازن در اقتصاد ایران
۴-بررسی اثرات هدفمندی یارانه ها از اجرا تاکنون
۵- نظریه شهید صدر ره در مورد اقتصاد اسلامی
۶- حمایت ازتولید ملی در کشورهای پیشرفته
۷- معرفی پایه های مالیاتی جدید در اقتصاد ایران
۸- آسیب شناسی برنامه های توسعه در ایران
۹-ابعاد اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران از نظریه تا عمل
۱۰ – نفت و بیماری هلندی در اقتصاد ایران
۱۱- اقتصاد مقاومتی و فرهنگ
۱۲- آموزش اقتصاد در ایران و جهان
۱۳- بانکداری اسلامی
۱۴- ابعاد وقف در اقتصاد اسلامی
۱۵-آموزش اقتصاد اسلامی در دنیا

کانال دانشکده: ECO_ISU@