پنج شنبه ۱۶ شهریور ۱۳۹۶ ۱۸:۳۸
حمایت از چاپ کتاب امر به معروف و نهی از منکر

۸ اثر برگزیده هر کدام ۳۰۰۰ جلد چاپ و ۱۰% درصد در اختیار مولف قرار میگیرد.