دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ۲۰:۰۰
حجت‌الاسلام پارسانیا:
برای فهم عالم هستی نیاز به فهم مفهوم علم است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: اگر اهمیت مفهوم علم تبیین شود و به آن ارزش داده شود، همه چیز از جمله شبکه مفاهیم و معانی که با آن زیست می‎کنیم، جهان اجتماعی و سایر موضوعات مربوط به آن فهم می‎گردد.

حجتالاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم طی سخنرانی خود در  دوره آموزشی پژوهشی «مفتاح»، ضمن بررسی سیر تحولات معنای علم و عقل در جهان مدرن و جهان اسلام و تاثیر آن در علوم اجتماعی، بر اهمیت مفهوم علم و لزوم تشریح کامل این مفهوم، تاکید کردند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکیدکردند: اگر اهمیت مفهوم علم تبیین شود و به آن ارزش داده شود، همه چیز از جمله شبکه مفاهیم و معانی که با آن زیست میکنیم، جهان اجتماعی و سایر موضوعات مربوط به آن فهم میگردد.

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم در ادامه افزودند: فرهنگ مدرن از طریق علم است که در فرهنگها و تمدنهای دیگر معنا و مفهوم مورد نظر را وارد میسازد و هنگامی هم که مفهوم مدرن علم پذیرفته شد، اجازه نخواهد داد در مورد خود میدان گفتگو شود و امکان برون رفت از میدان رقیب هرگز به وجود نخواهد آمد.

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم در ادامه مباحث خویش با تشریح ماهیت علم گفتند: علم در ذات خود، دینی یا غیر دینی نخواهد بود بلکه بسته به تعریفی که ما از علم میکنیم، متفاوت خواهد بود.

حجتالاسلام پارسانیا افزودند: البته مبانی معرفتشناختی، هستی شناختی و انسانشناختی نیز تاثیرگذار خواهد بود و همچنین مسائل و انگیزههای تاریخی و اجتماعی هم اثرگذاری خود را خواهند داشت.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان به تقسیمبندی علوم پرداختند و افزودند: تقسیمبندی علوم هر چند به مباحث مدیریتی و چینش رشتهها هم بستگی دارد، اما مقدار زیادی از آن وابسته به مفهوم علم است و هر جامعه‏ ای حتی در علوم اسطورهای، علم متناسب با خود را دارا میباشد.

منبع: مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق (ع)