دوشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ ۲۱:۳۰
در ستاد راهبردی دانشکده مدیریت در نظر گرفته و اعلام شد؛
برنامه نظام استاد راهنما در سال تحصیلی ۹۷-۹۶

در نامه‌ای برنامه نظام استاد راهنما در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام شد.