شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ ۲۲:۱۵
زندگی نامه شهید علیرضا وقار

یک گروه پنجاه نفری بودند. به عنوان مبلّغ اعزام شدند مکّـه. همـان سـال، مراسـم برائـت از مشرکان به خون نشست.
وقتی برگشتند یکی کم بود.
فقط علیرضا شهید شده بود.