شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۲۲:۱۵
تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی

مراسم ختم مرحوم استاد احمد خالدی از اساتید دانشگاه امام صادق (ع) و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت عصر امروز در مسجد الغدیر برگزار شد.

پایگاه خبری تحلیلی قم پرس:

تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی

مراسم ختم استاد احمد خالدی
تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی

تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی

مراسم ختم استاد احمد خالدی
تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی

تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی

مراسم ختم استاد احمد خالدی
تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی
مراسم ختم استاد احمد خالدی
تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی
مراسم ختم استاد احمد خالدی
تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی
مراسم ختم استاد احمد خالدی
تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی
مراسم ختم استاد احمد خالدی
تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی
مراسم ختم استاد احمد خالدی
تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی
مراسم ختم استاد احمد خالدی
تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی
مراسم ختم استاد احمد خالدی
تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی
مراسم ختم استاد احمد خالدی
تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی
مراسم ختم استاد احمد خالدی
تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی
مراسم ختم استاد احمد خالدی
تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی
مراسم ختم استاد احمد خالدی
تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی
مراسم ختم استاد احمد خالدی
تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی
مراسم ختم استاد احمد خالدی
تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی
مراسم ختم استاد احمد خالدی
تصاویر مراسم ختم استاد احمد خالدی