جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ۲۲:۰۰
چاپ و انتشار کتاب
“دولت اسلامی و نظام توزیع درآمد” از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

“دولت اسلامی و نظام توزیع درآمد” از سوی انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، منتشر شد.