چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰
گزیده صوت | نقشه دانش مدیریت دولتی اسلامی

در گزیده صوت پیش‌رو دکتر وحید خاشعی به «نقش دانش مدیریت دولتی اسلامی» می‌پردازد. از دیدگاه ایشان دانش مدیریت دولتی اسلامی به بررسی ساختار نظام سیاسی می پردازد و به حل مسائل و موضوعاتی نظام سیاسی همچون نقش و جایگاه احزاب، ساز و کار امر به معروف بپردازد.