سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ ۲۲:۰۰
توجه به سواد عمومی جامعه؛ رشد دهنده عرصه‌ی علم و فناوری

به منظور بررسی و سنجش واقع بینانه یک موضوع ناگزیر به تعریف شاخص ها و سنجه هایی هستیم که بتوان به درستی آن موضوع را مورد مداقه قرار داد، شاخص های علم و فناوری که در تمام دنیا مورد سنجش قرار می گیرد.

ادبیات استاندارد شده‌ای دارد و در میان کشورهای جهان پذیرفته شده است که بنیاد ملی علوم آمریکا آن را پایه ریزی کرده و تجربیات آنها زمینه ای برای تهیه دستورالعمل های مشابه در جمع آوری داده ها و ارقام مربوط به علم و فناوری در سایر نقاط جهان شده است. در کشور ما نیز این مهم در دستور کار نهادهای متولی علم و فناوری قرار گرفته است و شورای عالی انقلاب فرهنگی، شاخص های ارزیابی علم و فناوری را تصویب کرده است.

در این میان اما توجه به یکی از مهمترین شاخص ها، سواد عمومی جامعه است که هرچند در محورهای تعریف شده قرار ندارد، اما واضح و مبرهن است که رشد علم و فناوری در یک کشور در قدم اول نیازمند سواد عمومی در جامعه است و عملا علم و فناوری در جامعه ای به ثمردهی و شکوفا شدن می انجامد که بستری از علم در سطح جامعه گسترده شده باشد. باید توجه داشت که نرخ سواد عمومی در جامعه ی ما در میان کشورهای جهان با افق های متعالی فاصله دارد، بر اساس آمارهای رسمی نرخ سواد در کشور در سال ۱۳۹۵؛ ۸۷٫۶ درصد بوده است که این نرخ بر اساس داده های بین المللی پایین تر از بسیاری از کشورهاست که می توانید برای مقایسه نرخ سواد کشورهای دنیا و رتبه بندی آنها به داده های بانک جهانی در این خصوص در نشانی زیر مراجعه نمایید.

http://yon.ir/kIcxK

علاوه بر این، باید توجه داشت که، معنای سواد در دنیای کنونی و با الزامات فناوری‌های نوظهور در گذر تغییر می باشد و از معنای دانستن حروف الفبا و اعداد به مهارتهای بالاتری ارتقاء پیدا کرده است؛ این نکته نیز توجه جدی به این موضوع را بیش از پیش موجه می سازد تا بالندگی هرچه بیشتر کشور را با بهبود سطح سواد عمومی در جامعه، در امر علم و فناوری کشور شاهد باشیم.

محمد مهدی مهدی خواه پژوهشگر مرکز رشد