یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ ۱۰:۳۰
تخفیف کتاب
این هفته «تأملاتی در نقد علوم انسانی|کتاب اول»

علوم انسانی غربی که متأسفانه امروز سکه رایج فضای علمی کشور است نه در مبانی و نه در پرسش‌هایی که بدان می‌پردازد؛ نسبتی با اسلام و جامعۀ اسلامی نداشته، بلکه در تضاد می‌باشد.

از این رو لازم است به عنوان نخستین گام در گفتمان سازی برای تحول علوم انسانی رایج، رویکرد و جهت‌گیری غالب و حاکم از حالت انفعالی موجود خارج شده و به یک رویکرد کاملاً نقادانه تغییر یابد. روح نقادی در علوم انسانی، نقطه آغاز حرکت در مسیری است که غایت آن رسیدن به علم دینی و رهایی از علوم انسانی غربی است.
کتاب علوم انسانی در ترازوی نقد اولین جلد از مجموعه «تأملاتی در نقد علوم انسانی» است، که به تبیین آغاز شکل‌گیری علوم انسانی مدرن، ماهیت و جایگاه آن در عالم تاریخی غرب مدرن می‌پردازد و در ادامه یکی از طرح‌های مهم در مسیر سیطرۀ غرب‌زدگی شبه‌مدرن، و سپس نهادینه کردن و ترویج علوم انسانی مدرن در ایران و نهادسازی برای آن است نیز مورد مطالعه قرار می‌دهد.

این اثر به قلم دکتر شهریار زرشناس و در پنج فصل نگاشته‌شده‌است.
▫️زرشناس در فصل اول به پیش‌درآمدهای علوم‌انسانی مدرن می‌پردازد و پس از توضیحاتی درباره فلسفه مدرن و علم مدرن، ظهورات آنها در فلسفه و علوم‌انسانی را بررسی نموده و بحران در علوم‌انسانی مدرن را تثبیت می‌نماید.
▫️در فصل دوم با عنوان «علوم‌انسانی مدرن و دورانِ ظلمانیِ “روشن‌گری”» به مبادی و مبانی نظری علوم‌انسانی مدرن و مؤلفه‌های ماهوی علوم‌انسانی می‌پردازد و ثابت می‌کند که ادعای بی‌طرفی علمی در ایجاد علوم‌انسانی مدرن توسط روشن‎فکران، کاملا بی‌اساس است.
▫️فصل سوم با رویکردی تاریخی به علوم‌انسانی مدرن، به معرفی بانیان و چهره‌های اصلی در پیدایی علوم‌انسانی همچون ماکیاولی، بیکن، هابز، ولتر و منتسکیو پرداخته‌شده‌است.
▫️فصل بعد به تاریخچه‌ و پروژه‌ی علوم‌انسانی در ایران از احداث مدرسه‌ی دارالفنون تا بانیان علوم‌انسانی مدرن در ایران از جمله محمدعلی فروغی، پیرنیا، سیاسی و صدیقی می‌پردازد و در انتهای فصل اهداف و مقاصد پروژه‌ی علوم‌انسانی مدرن در ایران را معرفی می‌نماید.
▫️در فصل آخر به رابطه‌ی ما و علوم‌انسانی مدرن در سه مبحث «نیاز نئولیبرالیسم به علوم‌انسانی»، «علوم‌انسانی غرب‌زدگی شبه‌مدرن و جنگ نرم در ایران معاصر» و «تصرف انتقادی در علوم‌انسانی» می‌پردازد.

نویسنده: شهریار زرشناس
تعداد صفحه: ۱۵۲
قیمت:۷هزار تومان
سال چاپ: اول- بهار ۹۵

خرید اینترنتی با تخفیف ۲۰ درصد:
yon.ir/ONaghd