دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۶ ۲۱:۰۰
موشن گرافیک «بازخوانی اقدامات آمریکا علیه ملت ایران»

موشن گرافیک «بازخوانی اقدامات مریکا علیه ملت ایران» در مرکز هنری رسانه ای ایده تهیه شده است.