جمعه ۰۵ خرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۰۰
تصاویر تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)

تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع) در پی دستگیری آیت الله شیخ عیسی قاسم که چهارشنبه در این دانشگاه برگزار شد.

تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تصاویر تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تصاویر تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تصاویر تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تصاویر تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تصاویر تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تصاویر تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تصاویر تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تصاویر تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تصاویر تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تصاویر تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تصاویر تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
تصاویر تجمع اعتراضی استادان، دانشجویان و کارمندان دانشگاه امام صادق (ع)
منبع: پایگاه خبری تحلیلی قم پرس