دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ ۱۱:۰۰
فیلم/ ⁣دکتر پاکتچی در هسته عدالت پژوهی

توجه به زبان شناسی قرآن و ساخت و اسلوب های معنایی متفاوت را، راهگشای فهم بهتر معانی واژگان قرآنی و شبکه معانی مرتبط بر شمردند.