پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۶ ۲۳:۰۰
چرا اصلاح نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی مهم است؟!

شبکه بانکی می تواند نقدینگی کشور را به بخش های مفید تزریق کند (مانند صنعت، کشاورزی، علم و فن آوری و …) و یا به بخش های مضر (مانند واردات، قاچاق، دلالی های مخرب و …)

?زیرا ۹۰ درصد نقدینگی کشور همیشه در اختیار بانک هاست.
?نظام بانکی می تواند با انتخاب گروه هدف برای ارائه تسهیلات، کشور را آباد یا ویران کند!!!
?به جرات می توان گفت با اصلاح نظام بانکی ۵۰ درصد از مشکلات کشور برطرف می شود.
?پول در یک نظام اقتصادی مانند خون است در بدن انسان و بانک همانند قلب عمل می کند در توزیع خون بین اندام مختلف؛
?اگر این قلب (یعنی بانک) درست عمل نکند، در یک بخش بدن خون ریزی می شود و در قسمت دیگر کم خونی و مرگ سلول ها؛
?شبکه بانکی می تواند نقدینگی کشور را به بخش های مفید تزریق کند (مانند صنعت، کشاورزی، علم و فن آوری و …) و یا به بخش های مضر (مانند واردات، قاچاق، دلالی های مخرب و …)؛
? هم اکنون عملکرد نظام بانکی کشور در مسیر اصلاح و پیشرفت نیست!!!

?زیرا شبکه بانکی با نوع توزیع قدرت خرید، می تواند باعث بهبود رفاه مردم و یا تشدید فقر شود!!!
?۸۵ درصد خلق پول در شبکه بانکی صورت می گیرد. در واقع شبکه بانکی هر یک ریال پول پایه بانک مرکزی را در فرآیند ارائه تسهیلات به حدود ۷ ریال افزایش می دهد!!
?در صورتیکه شبکه بانکی نقدینگی ایجاد شده را بین توده مردم توزیع نماید، قدرت خرید جامعه افزایش می یابد. با این اقدام از یک سو تقاضای موثر برای واحدهای راکد (که هم اکنون حدود ۶۰ درصد واحدهای اقتصادی صنعتی را شامل می شود) افزایش می یابد و از سوی دیگر رفاه مردم به طور جدی ارتقاء می یابد؛
? هم اکنون نظام بانکی کشور عمده تسهیلات (نقدینگی کشور) را در اختیار اقلیتی مترف قرار می دهد که نه تولیدکننده هستند و نه مصرف کننده!!! بلکه تنها با سفته بازی و دلالی (گاهی حتی غیر مجاز) به دنبال انباشت ثروت هستند!!!

منبع: کانال دکتر عبدالملکی