سه شنبه ۰۸ فروردین ۱۳۹۶ ۰۸:۰۰
فیلم/ رئیس کنونی فرهنگستان علوم پزشکی، دکتر مرندی در کارگاه تجربه مرکز رشد

فرزند شما، آن کاری را می کند که شما می کنید و نه آنچه شما صرفا می گوئید…