دوشنبه ۰۷ فروردین ۱۳۹۶ ۱۱:۰۰
فیلم/ ارزشمند ترین چیز در زندگی شما چیست؟…

استاد دانشگاه مدیریت سنگاپور و صاحب نظر بازار سرمایه اسلامی، دکتر هومن ثابتی از تجربه های شان گفته اند.