دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ ۲۰:۱۵
جلسه رونمایی و بررسی کتاب «جامعه شناسی متعالیه»

در جلسه رونمایی و بررسی کتاب جامعه شناسی متعالیه می توانید با نظر ۱۰ نفر از صاحب نظران علوم انسانی اسلامی در مورد این کتاب آشنا شوید از جمله استاد پارسانیا، استاد خسروپناه، استاد موسی نجفی، استاد همایون، استاد سپهری و …

کتاب جامعه شناسی متعالیه تلاشی برای پیوند علوم انسانی به مبادی اسلامی و وصول به علوم انسانی اسلامی است.

دوشنبه نهم اسفند ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۱

سالن شهید مطهری