جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ۲۱:۳۰
پانزدهمین نشست ایده پردازی و نوآوری در علوم انسانی

این نشست با موضوع «بررسی مفهوم کنش و نحوه تفهم دیگری از منظر پدیدارشناسی شوتس» برگزار می شود.