جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ۲۰:۴۵
ویژگی ها و آسیب های سیستم اجتماعی

دیرزمانی است که از نگاه به سازمان به عنوان یک سیستم اجتماعی می گذرد. تأمل به پدیده های هستی به خصوص پدیده های اجتماعی به مثابه یک سیستم، دارای الزامات و دلالت های مفهومی خاصی است. شکل دهی به سازمان به عنوان یک مجموعه انسانی براساس تفکر سیستمی حول یک هدف مشخص، الگوی تعاملات میان اجزا به نوعی وحدت و انسجام مبدل می گردد.

⁣حسن وکیل زاده پژوهشگر مرکزرشد دانشگاه امام صادق (ع) در یادداشتی کوتاه با عنوان «ویژگی ها و آسیب های سیستم اجتماعی» به تبیین ویژگی ها و به تبع آفات و آسیب های تهدیدکننده سازمان از لنز تفکر سیستمی پرداخته است.

برای دریافت کامل مقاله کلیک کنید…